Struktura akcjonariatu

STRUKTURA AKCJONARIATU HURTIMEX SA PO SCALENIU AKCJI I UZUPEŁNIENIU NIEDOBORÓW SCALENIOWYCHAkcjonariusze

L.p.
Akcjonariusze
Liczba akcji
Liczba głosów
udział w kapitale zakładowym
głosów w Walnym Zgromadzeniu
1.
Kopeć Bogdan
3 279 952 szt
4 929 952 szt
15,07 %
19,90 %
2.
Kopeć Jarosław
2 937 174 szt
3 387 174 szt
13,49 %
13,68 %
3.
Kopeć Marcin
644 020 szt
1 094 020 szt
2,96 %
4,42 %
4.
Kopeć Krystyna
716 250 szt
1 166 250 szt
3,29 %
4,71 %
5.
KFG
8 131 565 szt
8 131 565 szt
37,35 %
32,83 %
6.
Pozostali (free float)
6 060 016 szt
6 060 016 szt
27,84 %
24,47 %
 
RAZEM
21 768 977 szt
24 768 977 szt
100,00 %
100,00 %Rodzaj akcji

Seria akcji
Rodzaj akcji
Liczba akcji
Łączna wartość nominalna akcji
Udział w kapitale zakładowym
Głosów w Walnym Zgromadzeniu
Głosów w Walnym Zgromadzeniu
A
imienne uprzywilejowanie
3 000 000 szt
600 000
13,78 %
6 000 000 szt
24,22 szt
G
zwykle na okaziciela
7 465 315 szt
1 493 063
34,29 %
7 465 315 szt
30,14 szt
H
zwykłe
11 303 662 szt
2 260 732,4
51,93 %
11 303 662 szt
45,64 szt
 
RAZEM
21 768 977 szt
4 353 795,40
100,00 %
24 768 977 szt
100,00 szt

newsletter

spółka notowana na

NEW/connect

kontakt
hurtimex s.a.